Aankondiging

 Algemene ledenvergadering S.C.E

Maandag 28 november 2016

Aanvang 20:00 uur

Clubhuis S.C.E

Agenda

1 Opening

2 Ingekomen stukken en mededelingen

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2015

4 Contributie vaststelling 2016-2017

5 Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur Bestuursmededelingen

6 Verslag kascontrolecommissie

7 Financieel verslag 2015-2016

8 Begroting 2016-2017

9 Benoeming kascontrolecommissie

PAUZE

10 Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Ben de Swart, Jos Joosten; voor het derde jaar: Berry Aalders voor het tweede jaar: Irene Brongers, Stef Jansen voor het eerste jaar:

Conform artikel 9 van de statuten kunnen door tenminste drie stemgerechtigde leden, kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling dienst tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering via een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat te worden overhandigd.

11 Rondvraag

12 Sluiting

 

Verslag ALV 2014-2015

1 Opening Jos opent de vergadering en doet enkele huishoudelijke mededelingen. Daarna vraagt Jos om een minuut stilte voor de leden die de club zijn ontvallen.

2 Ingekomen stukken De volgende leden hebben zich afgemeld: Peter Mondi, Ferry Meinema, Natascha Schür, Rob Linders, en Beppie Dam

Er zijn verder geen ingekomen stukken.

3 Notulen 2014 wordt akkoord bevonden en vastgesteld. Er melden zich vier mensen voor de rondvraag. Een vraag inzake de dug-outs komt in punt vijf aan de orde.

4 Vaststelling contributie De contributie is enkele jaren geleden vastgesteld op 3% verhoging per jaar.

5 Jaarverslag

Hoofdbestuur Berry Aalders: De twee jaar geleden ingeslagen weg heeft het afgelopen seizoen weer een goed vervolg gekregen. We zijn weer een stuk verder gekomen met het opknappen van ons clubhuis. De bar is helemaal vernieuwd, zowel de voorzijde als de achterwand. We kunnen er trots op zijn. Al die verbeteringen hebben uiteindelijk ook een positieve uitwerking gehad op de prestaties op het veld. En dan met name voor ons 1e elftal. Dat is in geslaagd om via de nacompetitie te promoveren naar de 3e klas. Een hele goed prestatie, zeker als je bedenkt waar we vandaan moesten komen. De werkwijze van een prima trainersstaf en technische commissie hebben hier een belangrijke rol in gehad. En ook nu presteren ze naar tevredenheid in deze hogere afdeling.

Komend jaar staat het broodnodige schilderwerk van de buitenkant van het clubhuis op de rol. En ook de vervanging van de goten en de terrasdeuren van de kantine. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van tijd en inzet van een aantal vrijwilligers, maar wij hopen dat deze werkzaamheden het komend jaar zijn beslag gaan krijgen.

Wat de exploitatie van ons clubhuis betreft het volgende. Eind 2014 is er een kantinecommissie in het leven geroepen. De bedoeling is dat deze commissie voor meer structuur gaat zorgen in het inkoop en verkoop gebeuren. Met als insteek een nog beter rendement van onze kantine. Sinds een half jaar kan er ook in ons clubhuis worden gepind. De laatste maanden wordt er steeds meer gebruik van gemaakt, hetgeen een goede zaak is. Zowel voor de klant als voor de club.

De evenementencommissie heeft het afgelopen jaar weer diverse evenementen georganiseerd. Evenementen, welke hebben zorg gedragen voor verbondenheid binnen onze vereniging en uiteraard hebben die evenementen bijgedragen tot de noodzakelijke inkomsten voor de club, Inkomsten, die ook nodig zijn om de alle gewenste verbeteringen te kunnen realiseren.

Zoals we vorig seizoen al lieten horen, hebben we dit seizoen afscheid genomen van het zaalvoetbal. De enkele teams die nog onder de vlag van S.C.E voetbalden hebben bij andere verenigingen onderdak gevonden.

De bezetting in de sponsorcommissie is gewijzigd. Ruud Willemsen heeft helaas wegens ziekte moeten afhaken. Gelukkig zijn er nieuwe mensen opgestaan. Sandra Rentrop heeft deze taak op zich genomen. Zoals jullie hebben kunnen zien, zijn er al een aantal nieuwe reclameborden geplaatst. En er zijn nog een paar onderweg. Dat gaat dus heel goed. Ook deze bron van inkomsten is onontbeerlijk voor onze vereniging, temeer daar andere inkomstenbronnen, zoals gemeentelijke subsidie, de ECOtax van de KNVB, simpelweg verdwijnen.

Ook de vriendenloterij heeft weer na de belactie de nodige financiën opgeleverd. En in het klein ook de loterij, die tijdens de wedstrijden van ons 1e, door Ed van den Broeke, wordt gehouden. Daarnaast is de opbrengst van het oud papier, net als de jaren daarvoor, een onmisbare, vaste inkomstenbron,

Wat dit jaar ook een belangrijke inkomstenbron is geweest, is de Vierdaagse. Tijdens deze week hebben weer een groep politiemensen kunnen herbergen, die bij ons, dankzij ons vierdaagse-team, wederom een voortreffelijk verzorgde week hebben gehad. Dit jaar was de groep iets groter dan vorig jaar en zijn nog wat mogelijkheden om dit te vergroten.

Vorig seizoen heeft een van onze leden, Jurgen Eggenhuizen, voorgesteld, om te proberen om alle S.C.E jeugdelftallen in het zelfde wedstrijdtenue te laten voetballen. Een zogenaamd kledingplan hebben we bestudeerd. Conclusies zijn nog niet genomen. Ook wij vinden dat een goed plan, alleen zal dat plan goed uitgewerkt moeten worden. We stuiten op nogal wat problemen. Het gaat nu te ver om dat allemaal nu te noemen, maar denkt u aan: instellen kledingfonds, afstemming met huidige en nieuwe sponsors, afspraken hoofdsponsor, administratieve organisatie, vrijwilligers, die dit organiseren. Allemaal niet eenvoudig. We zijn er zeker nog mee bezig, want ook wij vinden dat het een goede uitstraling is wanneer alle S.C.E-elftallen er op dezelfde wijze bijlopen. Wordt zeker nog vervolgd.

Wat zijn nu de speerpunten.

In ieder geval willen we doorgaan met de ingeslagen weg om het clubhuis op te knappen. Prioriteit heeft het buitenschilderwerk van het clubhuis en de vervanging van de goten. Dat wordt niet alleen een hele opgave, maar ook een kostbare opgave, maar daar gaan we ons best voor doen.

Daarnaast gaan we proberen de dug-outs op veld 3 te realiseren. Door de actie bij de jeugd “Scoren voor de Club” is geld binnen gekomen, geld dat hieraan wordt besteed. Ook zal er vanuit de Euroclub geld beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast zijn we nog in gesprek over de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend, dus kan ik hier op dit moment alleen maar van vermelden, dat de gesprekken nog gaande zijn.

Als laatste wil ik noemen, maar heeft wel hoge prioriteit en dat is de jeugd van S.C.E. De komende jaren willen we in onze eigen jeugd gaan investeren, met de nadruk op “eigen jeugd”. Er moet meer ruimte komen voor eigen jeugd, die de mogelijkheden moeten krijgen om door te stromen naar een hoger nivo. Onze jeugdspelers beter maken middels trainingen en extra trainingen en dat uiteraard door geschikte trainers. Het bestuur, technische commissie en de trainers gaan hier mee aan de slag. Beseffen ook dat hiervoor nog een lange weg te gaan is, maar hier ligt een belangrijke taak.

Tot slot wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken, die zich weer een jaar voor onze club hebben ingezet. Bedankt en we open dat jullie dat nog vele jaren op de een of andere manier je actief blijft inzetten voor S.C.E. Daarom nu ook een applaus voor jullie.

Jeugdbestuur Stephen de Geus:

Om te beginnen hebben we vorig seizoen weer veel elftallen gehad waar we trots op zijn als S.C.E. trots op zijn. Sommige zijn kampioen geworden, sommige is het gelukt om degradatie te ontlopen en bij veel elftallen is er weer veel plezier geweest en ook dit seizoen zien we dat weer. Vorig jaar hebben we met Hemelvaart een Hemelvaart voetbaldag georganiseerd voor de pupillen en dat was geslaagd te noemen. Het viel samen met een play-off wedstrijd van het 1e en het was een zonnige dag. En het belangrijkste de kinderen hebben genoten van de hele dag lekker voetballen. Ik kan alvast vermelden dat de Hemelvaart voetbaldag ook dit jaar weer plaats zou vinden bij S.C.E. Er is een goede samenwerking met de activiteitencommissie en zo komen er veel leuke dingen aan dit seizoen. Vorig seizoen is er ook een actie geweest genaamd ‘scoren voor de club’, dit had als hoofddoel een bedrag te genereren waarmee me dug-outs op de grasvelden kunnen realiseren. Er is een mooi bedrag uitgekomen waarmee we met behulp van vrijwilligers wat kunnen gaan doen. We zijn ermee bezig en het komt er ook aan, het heeft alleen nog wat meer tijd nodig. We hebben ook het voornemen om een toernooicommissie te gaan vormen zodat we weer bij S.C.E. een toernooi kunnen houden. Het is positief om te zien dat we dit seizoen vanuit de E en F weer wat meer jeugdleden hebben dan vorig seizoen zodat er voldoende aanwas blijft. Ook positief is dat we op elke leeftijdscategorie dit seizoen een coördinator hebben en de onderlinge samenwerking met en van de coördinatoren nauw hebben aangetrokken en dit werkt nu prettig. Hierbij wil ik ook weer vermelden dat wanneer er vanuit de leden ideeën zijn dat we die graag horen en bespreken zodat we samen met z’n alle er een leuke vereniging op na houden. Ook wil ik de coördinatoren, trainers, leiders, vlaggers en alle andere vrijwilligers bij de jeugd weer bedanken voor hun tijd en inzet en bij deze ook jullie bedankt voor jullie aandacht.

6 Kascontrolecommissie verslag Wout Marcusse leest het verslag voor. Zie bijlage.

7 Financieel verslag Berry Aalders geeft uitleg en informatie. Vanuit de vergadering zijn geen vragen. Het verzoek om het bestuur decharge te verlenen wordt positief beantwoordt door de vergadering.

8 Begroting Tom Meeuwissen: waar bestaat de post senioren uitgaaf 12000 euro uit? Berry: vnl. de trainers. Wout Marcusse: is de contributie veldvoetbal minder geworden? Berry: het bedrag van 89000 euro was vergissing dus niet vergelijkbaar met de nieuwe begroting. In 2015 zijn minder senioren elftallen dus ook minder contributie.

Wout: dus een teruglopend aantal leden? Berry: klopt, nu 850-900 leden waarvan 600-650 spelend lid, wat pupillen betreft is dit gegroeid vergeleken met vorig jaar.

9 Kascontrolecie Ron Spies stopt na vele jaren met de kascie Voorstel Leander Scheijka toevoegen, Leander is hiertoe bereidt en stelt zichzelf voor aan de vergadering. De vergadering gaat akkoord.

10 Bestuursverkiezing De vergadering gaat akkoord.

11 Rondvraag Jurgen Eggenhuizen: dinsdag en donderdag staan trainers en kinderen wel eens voor een dicht hek om half zes, Jurgen heeft begrip voor de situatie dat vrijwilligers niet altijd op tijd kunnen zijn en biedt zelf een oplossing, hij kan die dagen ook zelf openen. Willy Weijers: dinsdag is hij op tijd, het gaat om de donderdag, Willy geeft aan dat hij dan ook wel wil komen totdat Jhon er is. Willy ontvangt een applaus voor de spontane oplossing van dit probleem. Martijn Geutjes: vraagt waarom het clubhuis maandag en woensdagavond is gesloten en of het bestuur hier geen oplossing kan bedenken. Berry Aalders: op maandag en woensdag is er een zeer geringe omzet, de kosten voor het openen van het clubhuis weegt niet op tegen inkomsten. Ook vinden de barmedewerkers het niet fijn om op deze avonden te staan omdat er weinig tot geen klandizie binnen komt. Martijn: vindt geen vrijwilligers kul-reden, willen graag dat ouders hier bij de kinderen blijven. Harry Jansen: oppert om zelf een keer op maandag te gaan staan wanneer er niemand het clubhuis binnenkomt. Berry: het is vnl kostenbesparing, het HB neemt het punt mee dat het een overweging kan zijn om twee uurtjes tijdens de pupillentraining te openen. Inmiddels is besloten dat ogv (voornamelijk) kostenbesparing en gebrek aan barmedewerkers het clubhuis dicht blijft. Ouders kunnen eventueel in een kleedkamer wachten en een kop koffie is verkrijgbaar bij de terreinmedewerker(s).

Antoin Klaassen: merkt op dat er geen wc papier in de kleedkamers is. Berry Aalders: dat is heel vervelend, maar komt doordat jongens de rollen in de stortbak duwen, indien nodig kunnen ze een rol aan de dienstdoende terreinmedewerker vragen. Miranda: is het plan voor opleiding jeugdtrainers er al?

Stephen: heeft een mail rondgestuurd, hier is weinig respons op gekomen, in totaal 5 aanmeldingen en dit is voor de initiatiefnemers te weinig.

Martijn Geutjes: kan dit weer worden opgepakt? Wilfred: speerpunt voor komend seizoen is het opleiden binnen de club, gesprekken zijn gestart om een plan te maken voor betere opleiding van de jeugd. Miranda: komt dit op de site?

Wilfred: kijken eerst wat we zelf in huis hebben en benaderen die mensen (gesprekken zijn gaande). Tom Meeuwissen: Frank Koch en Tom zelf staan ervoor open om andere trainers bij te staan.

12 Sluiting