Aankondiging

Algemene ledenvergadering S.C.E

Maandag 26 november 2018  – aanvang 20.00 uur in het clubhuis van S.C.E

1   Opening

2   Ingekomen stukken en mededelingen

3   Notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2017

4   Contributie vaststelling 2018-2019

5   Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur

6   Bestuursmededelingen

7   Verslag kascontrolecommissie

8   Financieel verslag 2017-2018

9   Begroting 2018-2019

10 Benoeming kascontrolecommissie

PAUZE

11 Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:
Irene Brongers voor het derde jaar
Ben de Swart, Jos Joosten voor het tweede jaar
Berry Aalders voor het eerste jaar

Conform artikel 9 van de statuten kunnen door tenminste drie stemgerechtigde leden, kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling dienst tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering via een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat te worden overhandigd.

12 Rondvraag

13 Sluiting

KLIK HIER voor de notulen