Aankondiging

 Algemene ledenvergadering S.C.E

Maandag 27 november 2017
Aanvang 20.00 uur
Clubhuis S.C.E

Agenda en notulen vindt U op de website en in het clubhuis.
Het Bestuur van S.C.E hoopt haar leden in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het bestuur, Irene Brongers
Secretaris

 

Agenda

Algemene Leden Vergadering Sportclub Excelsior

Maandag 27 november 2017
aanvang 20:00 uur in het clubhuis van S.C.E

1 – Opening

2 – Ingekomen stukken en mededelingen

3 – Notulen Algemene Ledenvergadering 28 november 2016

4 – Contributie vaststelling 2017-2018

5 – Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur Bestuursmededelingen

6 – Kledingplan

7 – Verslag kascontrolecommissie

8 – Financieel verslag 2016-2017

9 – Begroting 2017-2018

10 – Benoeming kascontrolecommissie

       PAUZE

11 – Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Berry Aalders
Voor het derde jaar: Irene Brongers
Voor het tweede jaar: Ben de Swart, Jos Joosten
Voor het eerste jaar:

Conform artikel 9 van de statuten kunnen door tenminste drie stemgerechtigde leden, kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling dienst tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering via een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat te worden overhandigd.

12 – Rondvraag

13 – Sluiting

 

De notulen van de laatste Algemene Leden Vergadering KLIK HIER