PUPILLEN ZAALVOETBAL 2019-2020

KNVB OOST REGIO Nijmegen

33e Pupillen zaalvoetbal

Het pupillenvoetbal kent naast een najaar- en voorjaarsreeks op het veld het pupillen zaalvoetbal. In de “winterperiode” wordt vanaf medio december tot en met medio februari in vele sporthallen/zalen binnen district Noord Oost het zaalvoetbalgebeuren voor pupillen afgewerkt. In deze periode, met over het algemeen slechte weersomstandigheden en slechte toestand van de terreinen, wordt de verenigingen en hun pupillen een alternatief geboden om toch actief met de voetbalsport bezig te kunnen zijn.

01.1. Het aantal spelers
Het aantal spelers: Een O11 tot en met O13 team bestaat uit 5 spelers, waarvan een de doelverdediger moet zijn en maximaal 5 wisselspelers en een coach/leider. Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams, elk bestaande uit maximaal 5 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn.
Een O8 tot en met 10 team bestaat uit maximaal 6 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn en maximaal 6 wisselspelers en een coach/leider.
De O7 teams bestaat uit 4 spelers, zonder doelverdediger.
Er mogen alleen dispensatiespelers meedoen als er door de KNVB toestemming is verleend.
Een team staat onder leiding van een coach/leider die niet jonger dan 18 jaar is.
Een speler mag op elk moment op de daarvoor bestemde plaats gewisseld worden met een wisselspeler. De plaats waar de wissel van de spelers moet worden uitgevoerd, is binnen maximaal drie meter aan beide zijden van de middenlijn.
De wisselspeler mag worden ingezet, zodra de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten.
Eén van de spelers van het team moet als aanvoerder worden aangewezen en herkenbaar zijn aan het dragen van een band om de rechter bovenarm, in kleur afwijkend van de kleur van het kostuum.

01.2. Overtredingen
Alle overtredingen, die bij het veldvoetbal worden bestraft, worden ook bij het zaalvoetbal bestraft. Ook wordt gestraft als een speler door een sliding de bal voor de voeten van een tegenstander wegspeelt of poogt weg te spelen. (Een sliding zonder dat een tegenstander in de buurt is, is wel toegestaan.) Een schouderduw is ook niet toegestaan.Overtredingen moeten worden bestraft met een vrije schop aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond. Indien een overtreding werd begaan tegen het verdedigende team in haar eigen strafschopgebied, dan dient deze vrije schop genomen te worden op de zes-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.Indien een speler van de verdedigende partij opzettelijk een overtreding begaat in zijn strafschopgebied, dan moet hij bestraft worden met een strafschop.

01.3. De vrije schop
Een vrije schop moet worden genomen op de plaats van de overtreding. Wordt echter een vrije schop toegekend in het strafschopgebied, dan moet deze genomen worden vanaf een punt op de 6-meterlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Wanneer een speler een vrije schop neemt, moeten alle spelers van de tegenpartij zich minstens 5 meter van de bal bevinden totdat deze weer in het spel is. De bal is in het spel, zodra hij een afstand gelijk zijn omtrek heeft afgelegd.
De bal behoeft niet stil te liggen, wanneer de vrije schop wordt genomen, maar dient binnen 4 seconden te worden uitgevoerd.
Indien bij het nemen van een vrije schop buiten het strafschopgebied de bal rechtstreeks in het eigen doel geplaatst wordt, moet het spel hervat worden met een hoekschop. Zou dit gebeuren bij een vrije schop vanaf de 6-meterlijn, dan moet de schop worden overgenomen daar de bal niet reglementair in het spel is gebracht.

01.4. De strafschop
Een strafschop moet worden genomen van de strafschoppunt (6 meter van de doellijn).
De bal moet stil liggen.
Wanneer een strafschop genomen wordt, moeten alle spelers, met uitzondering van de strafschopnemer en de doelverdediger van de tegenpartij, zich binnen het speelveld maar buiten het strafschopgebied bevinden en minstens vijf meter van het strafschoppunt.
De doelverdediger van de tegenpartij moet, totdat de bal is getrapt, op zijn doellijn tussen de doelpalen staan zonder zijn voeten te verplaatsen.
De speler, die de strafschop neemt, moet de bal naar voren trappen. Hij mag de bal niet opnieuw aanraken, voordat de bal door een andere speler is aangeraakt of gespeeld.
De strafschop moet binnen 4 seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter genomen worden.
De bal wordt geacht in het spel te zijn zodra het een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd.
Het moet de scheidsrechter en de doelverdediger van de tegenpartij duidelijk zijn wie de strafschop gaat nemen.

01.5. De intrap
Wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, moet de tegenstander van degene die de bal het laatst heeft aangeraakt, de bal intrappen vanaf het punt van de zijlijn waar de bal buiten het veld geraakte.
De speler moet voordat hij de bal intrapt, zich met één of beide voeten op of achter de zijlijn bevinden.
De tegenstanders dienen zich bij een intrap op 5 meter van de bal te bevinden.
De bal moet, mits voldaan is aan punt 3, binnen 4 seconden worden ingetrapt.
De nemer van de intrap mag de bal niet opnieuw aanraken voordat deze door een andere speler is gespeeld of aangeraakt.
Uit een intrap kan niet rechtstreeks gedoelpunt worden en bij een intrap hoeft de bal niet geheel stil te liggen.

01.6. De doelworp
Wanneer de bal over de doellijn is gegaan, behalve wanneer een doelpunt is gescoord, moet de bal, indien deze het laatst door een speler van het aanvallende team is geraakt, door de doelverdediger rechtstreeks met één of beide handen buiten het strafschopgebied in het spel worden gebracht.
De doelverdediger moet hierbij, zich binnen zijn strafschopgebied bevindend, de bal met een worp in het spel brengen.
Indien de bal, nadat de doelverdediger deze vanuit zijn strafschopgebied in het spel heeft gebracht, met opzet door een medespeler naar hem wordt gespeeld, mag de doelverdediger de bal alleen met zijn voeten aanraken.
Bij het nemen van de doelworp dienen de tegenspelers zich buiten het strafschopgebied te bevinden.
Nadat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft gekregen en in zijn strafschopgebied is teruggekeerd, moet de doelworp binnen 4 seconden worden genomen, mits voldaan is aan het gestelde in punt 4.
Wanneer de doelverdediger bij het nemen van een doelworp met de bal in zijn handen buiten zijn strafschopgebied komt, moet de doelworp opnieuw worden genomen.

01.7. De hoekschop
Wanneer de bal, hetzij in de lucht, hetzij over de grond, over de doellijn is gegaan, met uitzondering van het gedeelte tussen de doelpalen, en het laatst is aangeraakt door een speler van de verdedigende partij, dan moet een speler van de tegenpartij een hoekschop nemen.
Een hoekschop wordt genomen door de bal neer te leggen op het snijpunt van doellijn en zijlijn, het meest nabij de plaats waar de bal over de doellijn is gegaan en van daaruit te trappen.
Bij het nemen van een hoekschop moeten de tegenstanders tenminste 5 meter van het hoekschoppunt blijven, totdat de hoekschop is genomen.
De hoekschop moet binnen 4 seconden worden genomen, mits voldaan is aan het onder punt 3 gestelde.
De hoekschopnemer mag de bal, nadat deze een omwenteling heeft gemaakt, niet voor de 2e maal spelen, voordat een andere speler de bal heeft gespeeld of aangeraakt.
Uit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenstander.
Bij een hoekschop behoeft de bal niet geheel stil te liggen.

01.8. Diversen
De bal is uit het spel, indien deze het plafond boven het speelveld heeft geraakt. De wedstrijd wordt hervat met een scheidsrechtersbal recht onder de plek waar de bal het plafond raakte. Raakte de bal boven het strafschopgebied het plafond/spanten, dan moet de scheidsrechter de bal laten vallen op het strafschoppunt.De bal mag op de keeper worden teruggespeeld, waarbij de doelverdediger de bal alleen met de voeten mag aanraken. Raakt hij de bal met de handen aan, dan wordt dit bestraft met een vrije trap vanaf de 6 meter
Spelhervattingen (vrije schop, hoekschop, intrap etc.) dienen binnen 4 seconden te worden afgehandeld. Eveneens dient de tegenstander zich op 5 meter afstand te bevinden. Gebeurt dit niet, dan kan de scheidsrechter dit bestraffen met een directe vrije trap.
Wanneer een team niet komt opdagen, verliest het de wedstrijd met 2-0. Komt een team te laat, dan probeert de zaalleiding de wedstrijd op een andere manier in te passen. Lukt dit absoluut niet, dan verliest het team dat te laat is de wedstrijd met 2-0.
Het kan voorkomen dat in een bepaalde regio (i.v.m. de daar aanwezige omstandigheden) andere regels gelden dan in bovenvermelde richtlijnen staan vermeld. De betrokken verenigingen zijn hierover dan rechtstreeks geïnformeerd door de organisatie ter plaatse.
Bij problemen of geschillen in de zaal kunnen verenigingen contact opnemen met de betreffende zaalleider. Deze kan dan bespreken cq. voorleggen aan de werkgroep pupillen zaalvoetbal van de jeugdcommissie.
De bal is bij voorkeur een plofbal, al kunnen wij verenigingen niet verplichten deze aan te schaffen.
Niet het signaal van de zaaldienst, maar het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter is beslissend.

02.1 Zaaldiensten
Om een en ander in de sporthal/zaal naar behoren te laten verlopen en om een aanspreekpunt te hebben worden er zaaldiensten aangesteld. Een zaaldienst bestaat uit 1 of 2 personen en wordt per toerbeurt door de deelnemende verenigingen verricht. Een zaaldienst moet gezien worden als een thuiswedstrijd bij het veldvoetbal met dezelfde verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de hal waarin gespeeld wordt en de daar gemaakte en geldende afspraken kunnen de taken worden aangepast.

Overzicht zaaldiensten :

HAL 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan
MALDEN 1 09.00-11.00 O7EA Woezik 09.00-11.00  O7EC Woezik 14,00-16,00 O9TA Heumen
Veldschuur 1 11.00-13.30 O9RC Woezik 11.00-13.30 O8RD Woezik 16.00-18.00 07EA Heumen
1 13.30-16.00 O8RC Woezik 13.30-16.00 O9RC Woezik
  1
2 09.00-11.00 O7EB Woezik 09.00-11.00 O9TB Woezik 14,00-16,00 O7EB Heumen
2 11.00-13.30 O8RB Woezik 11.00-13.30 O8RB Woezik 16.00-18.00 08RA Heumen
2 13.30-16.00 O8RD Woezik 13.30-16.00  O9RB Woezik
2
3 09.00-11.00 O8RA Woezik 09.00-11.00 O9RA Woezik 14,00-16,00 O7EC Heumen
3 11.00-13.30 O8TA Woezik 11.00-13.30 O8TA Woezik 16.00-18.00 O9RA Heumen
3 13.30-16.00 O9RD Woezik 13.30-16.00 O9RD Woezik
3
WIJCHEN 1 09.00-11.30 O12RD Orion 09.00-11.30 O10TB Orion 09,00-11,00 O13TA Trekvogels 09,00-11,00  O13TC Orion
Olympic 1 11.30-13.30 O12RC B.Boys 11.30-14.00 O10TA Oranje Blauw 11,00-13,00 O12TB Arnh.Boys 11,00-13,00 O12RA Diosa/Niftrik
1 13.30-16.00 O11RA Orion 14.00-16.30 O12RD Unitas’28 13,00-15,30 O11TB Treffers de 13,00-15,30 O11RA B.Boys
1 16.00-18.00 O13TB B. Boys xxxxxxxxxxxxxxxxx 15,30-18,00  O12RB Alverna 15,30-18,00 O11TC B.Boys
2 09.00-11.30 O10RD Unitas’28 09.00-11.30 O10RA BVC’12 09,00-11,00 O12RC Orion 09,00-11,00 O12TA Orion
2 11.30-14.00 O11RB Juliana’31 11.30-14.00 O13RA Eendracht’30 11,00-13,00 O13TC Trekvogels 11,00-13,00 O13TA Trekvogels
2 14.00-16.30 O13RB Union 14.00-16.30  O11RD BVC’12 13,00-15,30  O13RD BVC’12 13,00-15,30 O11RB SCE
2 16.30-18.00  O12TA B.Boys 16.30-18.00 013RB Alverna 15,30-18,00 O13RA Eendracht’30 15,30-18,00 O10TA Treffers de
3 09.00-11.30 O11TB Treffers de 09.00-11.30 O11RC Orion 09,00-11,00 O12TC Brakkenstein 09,00-11,00 O13TB B.Boys
3 11.30-14.00 O12RB Over.Boys 11.30-14.00 O13RC AWC 11,00-13,00 O9TB Treffers de 11,00-13,00 O12TC Eendracht’30
3 14.00-16.30 O10RA Over.Boys 14.00-16.30 O13RD Orion 13,00-15,30 O11TC Orion 13,00-15,30 O13RC AWC
3 16.30-18.00  O12TA B.Boys 16.30-18,00 013RB Alverna 15,30-18,00 O11TA Union 15,30-18,00 O11RD Eendracht’30
NIJMEGEN 1 09.00-11.00 MO13EA B. Boys 09.00-11.30 O11RC Union
Meijhorst 1 11.00-12.00 MO13EB Union 11.30-13.30 MO13EA Union
1 13.30-14.30 MO13EB Union
1
WEURT 1 09.00-11.30 O11TA Trekvogels 09.00-11.00 O9TA B.Boys 09.00-11.00  O12RA Eendracht’30 09.00-11.00  O12TB B.Boys
Kloosterhof 1 11.30-14,00 O9RB UHC 11.00-13.30 O10RC Union 11.00-13.30 O10RC Orion 11.00-13.30 O10TB Treffers de
1 14.00-16.30 O10RB S.C.E 13.30-16.00 O10RD S.C.E 13.30-16.00 O10RB Orion 13.30-16.00 O8RC Diosa/Niftrik
  1

Tot de taken van de zaaldienst behoren:

   1. klaarzetten banken wisselspelers, microfoon, wedstrijdtafel/scorebord etc.
   2. kleedkamer indeling
   • zorgen voor wedstrijdbal(len), stopwatch, fluit, vlag, reserveshirts
   1. bijhouden van het scorebord
   2. zorgen voor de tijdig beginnen wedstrijden en tijdwaarneming
   3. centraal aan- en affluiten van de wedstrijden
   • noteren van de uitslagen
   • oproepen van teams d.m.v. geluidsinstallatie
   1. algeheel toezicht in de hal en kleedlokalen
   2. EHBO
   3. uitslagenformulier inleveren/opsturen naar contactpersoon
   • materialen opruimen
   • gevonden voorwerpen op desbetreffende plaatsafgeven,etc.

Attentie: De zaaldienst moet zorgen, dat de wedstrijden zijn afgelopen op het overeengekomen tijdstip, overschrijding komt ten laste van de vereniging van de zaaldienst.

03 districtskantoor

De werkgroep Pupillen zaalvoetbal geeft leiding aan het zaalvoetbal in District Noord Oost. :   Wessel Jongens – Medewerker organisatie zaalvoetbal KNVB
T 0343 – 751457      wessel.jongens@knvb.nl

04 Regio Nijmegen

Voor de Regio Nijmegen zijn dit de 32e reeksen voor pupillen in de winterstop.

Leden werkgroep pupillen zaalvoetbal voor regio 4:

Wijnakker Rijksweg 238 6582 AB Heumen 
Mobile 06 – 41598994  E-mail:  p.wijnakker@hetnet.nl
Jansen Homburg 1134 6601 ZW Wijchen

Wedstrijdformulieren worden 5 dagen voor de wedstrijd datum naar de vereniging, die zaaldienst heeft, gemaild.
Het wedstrijdformulier s.v.p. binnen 2 dagen na wedstrijddag mailen naar P. Wijnakker.

04.1 Speeldata

Speeldata zijn:

   1. zaterdag 04 januari 2020
   2. zaterdag 11 januari 2020
   3. zaterdag 18 januari 2020
   4. zaterdag 25 januari 2020
   5. zaterdag 01 februari 2020 (Finale)
04.2 Afkortingen

B.Boys                  Beuningse Boys

Arnh.Boys             Arnhemse Boys

Over.Boys             Overasseltse Boys

04.3 Speeltijden

Poule van 3 en 4 teams:   Wedstrijd 18 minuten/ Wisseltijd 2 minuten

Poule van 5 teams:            Wedstrijd 13 minuten/ Wisseltijd 2 minuten

Programma en uitslagen vindt U ook op www.toernooi.nl

Zoeken met : 33e PPZV KNVB Reeks (bij soort sport voetbal aanklikken)

04.4 Accommodaties

In principe spelen de O6t/m O9 via de zijwand, en gebruiken de overige de zwarte lijnen. De zaaldienst beslist hierover en tevens beslist hij/zij over het aantal spelers per team. Aangeraden wordt met zo weinig mogelijk spelers te beginnen en wat vaker te wisselen, dit vergroot de spelvreugde en het aantal balcontacten.

Het eerstgenoemde team in het programma zorgt voor een spelleider (scheidsrechter), die de instructies van de zaaldienst opvolgt. De zaaldienst is verantwoordelijk voor de gang van zaken en aanspreekpunt voor de beheerder van de sporthal.

Er wordt gespeeld in de volgende accommodaties:

                             Sportzaal

MALDEN     Sportzalen de Veldschuur, Veldsingel 29, Malden
Tel. 024 – 3581852

WIJCHEN    Sportcentrum Olympic, Nieuweweg 203, Wijchen
Tel. 024 – 6421333

WEURT      Sporthal de Kloosterhof, Kapittelweg 2a, Weurt
Tel. 024 – 6637318

NIJMEGEN Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07, Nijmegen
Tel. 024 –3441041

HAL 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb
MALDEN 1 09.00-11.00 O7EA 09.00-11.00  O7EC 14,00-16,00 O9TA
Veldschuur 1 11.00-13.30 O9RC 11.00-13.30 O8RD 16.00-18.00 07EA
1 13.30-16.00 O8RC 13.30-16.00 O9RC
  1
2 09.00-11.00 O7EB 09.00-11.00 O9TB 14,00-16,00 O7EB
2 11.00-13.30 O8RB 11.00-13.30 O8RB 16.00-18.00 08RA
2 13.30-16.00 O8RD 13.30-16.00  O9RB
2
3 09.00-11.00 O8RA 09.00-11.00 O9RA 14,00-16,00 O7EC
3 11.00-13.30 O8TA 11.00-13.30 O8TA 16.00-18.00 O9RA
3 13.30-16.00 O9RD 13.30-16.00 O9RD
3
WIJCHEN 1 09.00-11.30 O12RD 09.00-11.30 O10TB 09,00-11,00 O13TA 09,00-11,00  O13TC
Olympic 1 11.30-13.30 O12RC 11.30-14.00 O10TA 11,00-13,00 O12TB 11,00-13,00 O12RA 10,30-16,00
1 13.30-16.00 O11RA 14.00-16.30 O12RD 13,00-15,30 O11TB 13,00-15,30 O11RA Finales
1 16.00-18.00 O13TB xxxxxxxxxxxxxxxxx 15,30-18,00  O12RB 15,30-18,00 O11TC
2 09.00-11.30 O10RD 09.00-11.30 O10RA 09,00-11,00 O12RC 09,00-11,00 O12TA
2 11.30-14.00 O11RB 11.30-14.00 O13RA 11,00-13,00 O13TC 11,00-13,00 O13TA 10,30-16,00
2 14.00-16.30 O13RB 14.00-16.30  O11RD 13,00-15,30  O13RD 13,00-15,30 O11RB Finales
2 16.30-18.00  O12TA 16.30-18.00 013RB 15,30-18,00 O13RA 15,30-18,00 O10TA
3 09.00-11.30 O11TB 09.00-11.30 O11RC 09,00-11,00 O12TC 09,00-11,00 O13TB
3 11.30-14.00 O12RB 11.30-14.00 O13RC 11,00-13,00 O9TB 11,00-13,00 O12TC 10,30-15,30
3 14.00-16.30 O10RA 14.00-16.30 O13RD 13,00-15,30 O11TC 13,00-15,30 O13RC Finales
3 16.30-18.00  O12TA 16.30-18,00 013RB 15,30-18,00 O11TA 15,30-18,00 O11RD
NIJMEGEN 1 09.00-11.00 MO13EA 09.00-11.30 O11RC
Meijhorst 1 11.00-12.00 MO13EB 11.30-13.30 MO13EA
1 13.30-14.30 MO13EB
1
WEURT 1 09.00-11.30 O11TA 09.00-11.00 O9TA 09.00-11.00  O12RA 09.00-11.00  O12TB
Kloosterhof 1 11.30-14,00 O9RB 11.00-13.30 O10RC 11.00-13.30 O10RC 11.00-13.30 O10TB
1 14.00-16.30 O10RB 13.30-16.00 O10RD 13.30-16.00 O10RB 13.30-16.00 O8RC
  1

 

04.5 Finale

De no. 1 van de eindstand van iedere klasse plaatst zich voor de finale van zaterdag 1 februari 2020

Extra plaatsen zich :

O13 TOP no. 2 Poule A

O12 TOP no.2 Poule A

O11 TOPno. 2PouleA

O10TOP no. 2 PouleA en B

O9TOP no. 2PouleA en B

O8 TOP no. 2,3 en 4 PouleA

O7ERE  no. 2Poule A

MO13 ERE no.2 Poule A en B

Indien een team op de finaledag veldverplichtingen wordt de wedstrijd op het veld geannuleerd. (O13 2e klas en hoger niet). Elk deelnemend team aan de finale ontvangt een beker.

04.6 Tot slot

In gevallen waarin dit schrijven niet voorziet, beslist de KNVB District Noord Oost.Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, vermiste of beschadigde eigendommen.  De kosten bedragen ongeveer € 50,00 per team ( O7  € 25,00 per team) en worden rekening courant met uw vereniging verrekend.Veel sportieve wedstrijden, succes en voetbalplezier

DEELNEMERS 2020                 TOTAAL
KNVB NOORDOOST JO13 MO13 JO12 JO11 JO10 JO9 JO8 JO7
ALVERNA VV 1 1 1 1 1 5,00
ARNHEMSE BOYS 1 1,00
AWC 2 1 1 2 4 10,00
AQUILA 0,00
BEUNINGSE BOYS 3 1 4 4 3 5 6 26,00
BRAKKENSTEIN 1 1,00
BVC’12 4 2 2 2 1 1 12,00
DIOSA/NIFTRIK 1 1 1 3,00
EENDRACHT’30 3 2 2 2 1 1 2 13,00
SV HEUMEN 1 1 1 3,00
JULIANA’31 2 2,00
ORANJE BLAUW 1 1,00
ORION 3 1 9 6 5 2 1 27,00
OVERASSELTSE BOYS 1 1 1 1 1 2 1 8,00
S.C.E 2 2 1 2 7,00
DE TREFFERS 1 2 3 3 1 10,00
vv TREKVOGELS 4 1 2 1 2 1 11,00
vv UHC 1 1 1 1 4,00
UNITAS’28 2 2 4,00
UNION 4 2 1 3 3 2 1 16,00
SC WOEZIK 7 3 7 3 6 3 4 33,00
WVW 0,00
Totaal Regio Nijmegen 32 7 30 35 30 27 24 12 197
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
Wedstrijden o11 TOP                
Poule A                
za 4-1-2020 09.00 veld 1 Kloosterhof Orion O11-1 vv Trekvogels O11-1
za 4-1-2020 09.15 veld 1 Kloosterhof Union O11-1a Union O11-1b
za 4-1-2020 09.30 veld 1 Kloosterhof De Treffers O11-1 Orion O11-1
za 4-1-2020 09.45 veld 1 Kloosterhof vv Trekvogels O11-1 Union O11-1a
za 4-1-2020 10.00 veld 1 Kloosterhof De Treffers O11-1 Union O11-1b
za 4-1-2020 10.15 veld 1 Kloosterhof Orion O11-1 Union O11-1a
za 4-1-2020 10.30 veld 1 Kloosterhof Union O11-1b vv Trekvogels O11-1
za 4-1-2020 10.45 veld 1 Kloosterhof Union O11-1a De Treffers O11-1
za 4-1-2020 11.00 veld 1 Kloosterhof Union O11-1b Orion O11-1
za 4-1-2020 11.15 veld 1 Kloosterhof vv Trekvogels O11-1 De Treffers O11-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 15.30 veld 3 Olympic Union O11-1b Union O11-1a
za 18-1-2020 15.45 veld 3 Olympic vv Trekvogels O11-1 Orion O11-1
za 18-1-2020 16.00 veld 3 Olympic De Treffers O11-1 Union O11-1a
za 18-1-2020 16.15 veld 3 Olympic vv Trekvogels O11-1 Union O11-1b
za 18-1-2020 16.30 veld 3 Olympic Orion O11-1 De Treffers O11-1
za 18-1-2020 16.45 veld 3 Olympic Union O11-1a vv Trekvogels O11-1
za 18-1-2020 17.00 veld 3 Olympic Union O11-1b De Treffers O11-1
za 18-1-2020 17.15 veld 3 Olympic Union O11-1a Orion O11-1
za 18-1-2020 17.30 veld 3 Olympic De Treffers O11-1 vv Trekvogels O11-1
za 18-1-2020 17.45 veld 3 Olympic Orion O11-1 Union O11-1b
Poule B                
za 4-1-2020 09.00 veld 3 Olympic Woezik O11-1 Woezik O11-3M
za 4-1-2020 09.15 veld 3 Olympic Juliana’31 O11-1 De Treffers O11-2
za 4-1-2020 09.30 veld 3 Olympic S.C.E O11-1 Woezik O11-1
za 4-1-2020 09.45 veld 3 Olympic Woezik O11-3M Juliana’31 O11-1
za 4-1-2020 10.00 veld 3 Olympic S.C.E O11-1 De Treffers O11-2
za 4-1-2020 10.15 veld 3 Olympic Woezik O11-1 Juliana’31 O11-1
za 4-1-2020 10.30 veld 3 Olympic Woezik O11-3M S.C.E O11-1
za 4-1-2020 10.45 veld 3 Olympic De Treffers O11-2 Woezik O11-1
za 4-1-2020 11.00 veld 3 Olympic Juliana’31 O11-1 S.C.E O11-1
za 4-1-2020 11.15 veld 3 Olympic De Treffers O11-2 Woezik O11-3M
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 13.00 veld 1 Olympic De Treffers O11-2 Juliana’31 O11-1
za 18-1-2020 13.15 veld 1 Olympic Woezik O11-3M Woezik O11-1
za 18-1-2020 13.30 veld 1 Olympic S.C.E O11-1 Juliana’31 O11-1
za 18-1-2020 13.45 veld 1 Olympic Woezik O11-3M De Treffers O11-2
za 18-1-2020 14.00 veld 1 Olympic Woezik O11-1 S.C.E O11-1
za 18-1-2020 14.15 veld 1 Olympic Juliana’31 O11-1 Woezik O11-3M
za 18-1-2020 14.30 veld 1 Olympic De Treffers O11-2 S.C.E O11-1
za 18-1-2020 14.45 veld 1 Olympic Juliana’31 O11-1 Woezik O11-1
za 18-1-2020 15.00 veld 1 Olympic S.C.E O11-1 Woezik O11-3M
za 18-1-2020 15.15 veld 1 Olympic Woezik O11-1 De Treffers O11-2
Poule C                
za 18-1-2020 13.00 veld 3 Olympic Orion O11-2b Orion O11-2a
za 18-1-2020 13.15 veld 3 Olympic Eendracht’30 O11-1 Beuningse Boys O11-1
za 18-1-2020 13.30 veld 3 Olympic vv Trekvogels O11-2 Orion O11-2b
za 18-1-2020 13.45 veld 3 Olympic Orion O11-2a Eendracht’30 O11-1
za 18-1-2020 14.00 veld 3 Olympic vv Trekvogels O11-2 Beuningse Boys O11-1
za 18-1-2020 14.15 veld 3 Olympic Orion O11-2b Eendracht’30 O11-1
za 18-1-2020 14.30 veld 3 Olympic Beuningse Boys O11-1 Orion O11-2a
za 18-1-2020 14.45 veld 3 Olympic Eendracht’30 O11-1 vv Trekvogels O11-2
za 18-1-2020 15.00 veld 3 Olympic Beuningse Boys O11-1 Orion O11-2b
za 18-1-2020 15.15 veld 3 Olympic Orion O11-2a vv Trekvogels O11-2
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 25-1-2020 15.30 veld 1 Olympic Beuningse Boys O11-1 Eendracht’30 O11-1
za 25-1-2020 15.45 veld 1 Olympic Orion O11-2a Orion O11-2b
za 25-1-2020 16.00 veld 1 Olympic vv Trekvogels O11-2 Eendracht’30 O11-1
za 25-1-2020 16.15 veld 1 Olympic Orion O11-2a Beuningse Boys O11-1
za 25-1-2020 16.30 veld 1 Olympic Orion O11-2b vv Trekvogels O11-2
za 25-1-2020 16.45 veld 1 Olympic Eendracht’30 O11-1 Orion O11-2a
za 25-1-2020 17.00 veld 1 Olympic Beuningse Boys O11-1 vv Trekvogels O11-2
za 25-1-2020 17.15 veld 1 Olympic Eendracht’30 O11-1 Orion O11-2b
za 25-1-2020 17.30 veld 1 Olympic vv Trekvogels O11-2 Orion O11-2a
za 25-1-2020 17.45 veld 1 Olympic Orion O11-2b Beuningse Boys O11-1
o11 TOP Finales                
za 1-2-2020 12.30#1 veld 3 Olympic Poule A #1 Poule C #1
za 1-2-2020 12.45#2 veld 3 Olympic Poule A #2 Poule B #1
za 1-2-2020 14.15 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer  #2
za 1-2-2020 14.15 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2
Wedstrijden o11 REGIO                
Poule A                
za 4-1-2020 13.30 veld 1 Olympic Orion O11-3 Woezik O11-5
za 4-1-2020 13.45 veld 1 Olympic Beuningse Boys O11-2 Overasseltse Boys O11-1
za 4-1-2020 14.00 veld 1 Olympic Woezik O11-2 Orion O11-3
za 4-1-2020 14.15 veld 1 Olympic Woezik O11-5 Beuningse Boys O11-2
za 4-1-2020 14.30 veld 1 Olympic Woezik O11-2 Overasseltse Boys O11-1
za 4-1-2020 14.45 veld 1 Olympic Orion O11-3 Beuningse Boys O11-2
za 4-1-2020 15.00 veld 1 Olympic Overasseltse Boys O11-1 Woezik O11-5
za 4-1-2020 15.15 veld 1 Olympic Beuningse Boys O11-2 Woezik O11-2
za 4-1-2020 15.30 veld 1 Olympic Overasseltse Boys O11-1 Orion O11-3
za 4-1-2020 15.45 veld 1 Olympic Woezik O11-5 Woezik O11-2
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 25-1-2020 13.00 veld 1 Olympic Overasseltse Boys O11-1 Beuningse Boys O11-2
za 25-1-2020 13.15 veld 1 Olympic Woezik O11-5 Orion O11-3
za 25-1-2020 13.30 veld 1 Olympic Woezik O11-2 Beuningse Boys O11-2
za 25-1-2020 13.45 veld 1 Olympic Woezik O11-5 Overasseltse Boys O11-1
za 25-1-2020 14.00 veld 1 Olympic Orion O11-3 Woezik O11-2
za 25-1-2020 14.15 veld 1 Olympic Beuningse Boys O11-2 Woezik O11-5
za 25-1-2020 14.30 veld 1 Olympic Overasseltse Boys O11-1 Woezik O11-2
za 25-1-2020 14.45 veld 1 Olympic Beuningse Boys O11-2 Orion O11-3
za 25-1-2020 15.00 veld 1 Olympic Woezik O11-2 Woezik O11-5
za 25-1-2020 15.15 veld 1 Olympic Orion O11-3 Overasseltse Boys O11-1
Poule B                
za 4-1-2020 11.30 veld 2 Olympic Juliana’31 O11-3 Woezik O11-4
za 4-1-2020 11.45 veld 2 Olympic Orion O11-4 S.C.E O11-2
za 4-1-2020 12.00 veld 2 Olympic AWC O11-4 Juliana’31 O11-3
za 4-1-2020 12.15 veld 2 Olympic Woezik O11-4 Orion O11-4
za 4-1-2020 12.30 veld 2 Olympic AWC O11-4 S.C.E O11-2
za 4-1-2020 12.45 veld 2 Olympic Juliana’31 O11-3 Orion O11-4
za 4-1-2020 13.00 veld 2 Olympic S.C.E O11-2 Woezik O11-4
za 4-1-2020 13.15 veld 2 Olympic Orion O11-4 AWC O11-4
za 4-1-2020 13.30 veld 2 Olympic S.C.E O11-2 Juliana’31 O11-3
za 4-1-2020 13.45 veld 2 Olympic Woezik O11-4 AWC O11-4
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 25-1-2020 13.00 veld 2 Olympic S.C.E O11-2 Orion O11-4
za 25-1-2020 13.15 veld 2 Olympic Woezik O11-4 Juliana’31 O11-3
za 25-1-2020 13.30 veld 2 Olympic AWC O11-4 Orion O11-4
za 25-1-2020 13.45 veld 2 Olympic Woezik O11-4 S.C.E O11-2
za 25-1-2020 14.00 veld 2 Olympic Juliana’31 O11-3 AWC O11-4
za 25-1-2020 14.15 veld 2 Olympic Orion O11-4 Woezik O11-4
za 25-1-2020 14.30 veld 2 Olympic S.C.E O11-2 AWC O11-4
za 25-1-2020 14.45 veld 2 Olympic Orion O11-4 Juliana’31 O11-3
za 25-1-2020 15.00 veld 2 Olympic AWC O11-4 Woezik O11-4
za 25-1-2020 15.15 veld 2 Olympic Juliana’31 O11-3 S.C.E O11-2
Poule C                
za 11-1-2020 09.00 veld 3 Olympic Orion O11-6 Woezik O11-6
za 11-1-2020 09.15 veld 3 Olympic UHC O11-1 Union O11-3
za 11-1-2020 09.30 veld 3 Olympic Beuningse Boys MO11-1 Orion O11-6
za 11-1-2020 09.45 veld 3 Olympic Woezik O11-6 UHC O11-1
za 11-1-2020 10.00 veld 3 Olympic Beuningse Boys MO11-1 Union O11-3
za 11-1-2020 10.15 veld 3 Olympic Orion O11-6 UHC O11-1
za 11-1-2020 10.30 veld 3 Olympic Union O11-3 Woezik O11-6
za 11-1-2020 10.45 veld 3 Olympic UHC O11-1 Beuningse Boys MO11-1
za 11-1-2020 11.00 veld 3 Olympic Union O11-3 Orion O11-6
za 11-1-2020 11.15 veld 3 Olympic Woezik O11-6 Beuningse Boys MO11-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 25-1-2020 09.00 veld 1 Meijhorst Union O11-3 UHC O11-1
za 25-1-2020 09.15 veld 1 Meijhorst Woezik O11-6 Orion O11-6
za 25-1-2020 09.30 veld 1 Meijhorst Beuningse Boys MO11-1 UHC O11-1
za 25-1-2020 09.45 veld 1 Meijhorst Woezik O11-6 Union O11-3
za 25-1-2020 10.00 veld 1 Meijhorst Orion O11-6 Beuningse Boys MO11-1
za 25-1-2020 10.15 veld 1 Meijhorst UHC O11-1 Woezik O11-6
za 25-1-2020 10.30 veld 1 Meijhorst Union O11-3 Beuningse Boys MO11-1
za 25-1-2020 10.45 veld 1 Meijhorst UHC O11-1 Orion O11-6
za 25-1-2020 11.00 veld 1 Meijhorst Beuningse Boys MO11-1 Woezik O11-6
za 25-1-2020 11.15 veld 1 Meijhorst Orion O11-6 Union O11-3
Poule D                
za 11-1-2020 14.00 veld 2 Olympic BVC’12 O11-1a BVC’12 O11-1b
za 11-1-2020 14.15 veld 2 Olympic Eendracht’30 O11-2 Beuningse Boys O11-3
za 11-1-2020 14.30 veld 2 Olympic Woezik O11-7M BVC’12 O11-1a
za 11-1-2020 14.45 veld 2 Olympic BVC’12 O11-1b Eendracht’30 O11-2
za 11-1-2020 15.00 veld 2 Olympic Woezik O11-7M Beuningse Boys O11-3
za 11-1-2020 15.15 veld 2 Olympic BVC’12 O11-1a Eendracht’30 O11-2
za 11-1-2020 15.30 veld 2 Olympic Beuningse Boys O11-3 BVC’12 O11-1b
za 11-1-2020 15.45 veld 2 Olympic Eendracht’30 O11-2 Woezik O11-7M
za 11-1-2020 16.00 veld 2 Olympic Beuningse Boys O11-3 BVC’12 O11-1a
za 11-1-2020 16.15 veld 2 Olympic BVC’12 O11-1b Woezik O11-7M
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 25-1-2020 15.30 veld 3 Olympic Beuningse Boys O11-3 Eendracht’30 O11-2
za 25-1-2020 15.45 veld 3 Olympic BVC’12 O11-1b BVC’12 O11-1a
za 25-1-2020 16.00 veld 3 Olympic Woezik O11-7M Eendracht’30 O11-2
za 25-1-2020 16.15 veld 3 Olympic BVC’12 O11-1b Beuningse Boys O11-3
za 25-1-2020 16.30 veld 3 Olympic BVC’12 O11-1a Woezik O11-7M
za 25-1-2020 16.45 veld 3 Olympic Eendracht’30 O11-2 BVC’12 O11-1b
za 25-1-2020 17.00 veld 3 Olympic Beuningse Boys O11-3 Woezik O11-7M
za 25-1-2020 17.15 veld 3 Olympic Eendracht’30 O11-2 BVC’12 O11-1a
za 25-1-2020 17.30 veld 3 Olympic Woezik O11-7M BVC’12 O11-1b
za 25-1-2020 17.45 veld 3 Olympic BVC’12 O11-1a Beuningse Boys O11-3
o11 REGIO Finales                
za 1-2-2020 12.30#1 veld 1 Olympic Poule A #1 Poule D #1
za 1-2-2020 12.30#2 veld 2 Olympic Poule C #1 Poule B #1
za 1-2-2020 13.30 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer  #2
za 1-2-2020 13.30 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
Wedstrijden o10 REGIO                
Poule A                
za 4-1-2020 14.00 veld 3 Olympic Beuningse Boys O10-2 Overasseltse Boys O10-1
za 4-1-2020 14.15 veld 3 Olympic BVC’12 O10-1 Union O10-2
za 4-1-2020 14.30 veld 3 Olympic De Treffers O10-3 Beuningse Boys O10-2
za 4-1-2020 14.45 veld 3 Olympic Overasseltse Boys O10-1 BVC’12 O10-1
za 4-1-2020 15.00 veld 3 Olympic De Treffers O10-3 Union O10-2
za 4-1-2020 15.15 veld 3 Olympic Beuningse Boys O10-2 BVC’12 O10-1
za 4-1-2020 15.30 veld 3 Olympic Union O10-2 Overasseltse Boys O10-1
za 4-1-2020 15.45 veld 3 Olympic BVC’12 O10-1 De Treffers O10-3
za 4-1-2020 16.00 veld 3 Olympic Union O10-2 Beuningse Boys O10-2
za 4-1-2020 16.15 veld 3 Olympic Overasseltse Boys O10-1 De Treffers O10-3
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 09.00 veld 2 Olympic Union O10-2 BVC’12 O10-1
za 11-1-2020 09.15 veld 2 Olympic Overasseltse Boys O10-1 Beuningse Boys O10-2
za 11-1-2020 09.30 veld 2 Olympic De Treffers O10-3 BVC’12 O10-1
za 11-1-2020 09.45 veld 2 Olympic Overasseltse Boys O10-1 Union O10-2
za 11-1-2020 10.00 veld 2 Olympic Beuningse Boys O10-2 De Treffers O10-3
za 11-1-2020 10.15 veld 2 Olympic BVC’12 O10-1 Overasseltse Boys O10-1
za 11-1-2020 10.30 veld 2 Olympic Union O10-2 De Treffers O10-3
za 11-1-2020 10.45 veld 2 Olympic BVC’12 O10-1 Beuningse Boys O10-2
za 11-1-2020 11.00 veld 2 Olympic De Treffers O10-3 Overasseltse Boys O10-1
za 11-1-2020 11.15 veld 2 Olympic Beuningse Boys O10-2 Union O10-2
Poule B                
za 4-1-2020 14.00 veld 1 Kloosterhof Woezik O10-3 S.C.E O10-2
za 4-1-2020 14.15 veld 1 Kloosterhof BVC’12 O10-2 Orion O10-6
za 4-1-2020 14.30 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O10-1 Woezik O10-3
za 4-1-2020 14.45 veld 1 Kloosterhof S.C.E O10-2 BVC’12 O10-2
za 4-1-2020 15.00 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O10-1 Orion O10-6
za 4-1-2020 15.15 veld 1 Kloosterhof Woezik O10-3 BVC’12 O10-2
za 4-1-2020 15.30 veld 1 Kloosterhof Orion O10-6 S.C.E O10-2
za 4-1-2020 15.45 veld 1 Kloosterhof BVC’12 O10-2 Eendracht’30 O10-1
za 4-1-2020 16.00 veld 1 Kloosterhof Orion O10-6 Woezik O10-3
za 4-1-2020 16.15 veld 1 Kloosterhof S.C.E O10-2 Eendracht’30 O10-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 13.30 veld 1 Kloosterhof Orion O10-6 BVC’12 O10-2
za 18-1-2020 13.45 veld 1 Kloosterhof S.C.E O10-2 Woezik O10-3
za 18-1-2020 14.00 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O10-1 BVC’12 O10-2
za 18-1-2020 14.15 veld 1 Kloosterhof S.C.E O10-2 Orion O10-6
za 18-1-2020 14.30 veld 1 Kloosterhof Woezik O10-3 Eendracht’30 O10-1
za 18-1-2020 14.45 veld 1 Kloosterhof BVC’12 O10-2 S.C.E O10-2
za 18-1-2020 15.00 veld 1 Kloosterhof Orion O10-6 Eendracht’30 O10-1
za 18-1-2020 15.15 veld 1 Kloosterhof BVC’12 O10-2 Woezik O10-3
za 18-1-2020 15.30 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O10-1 S.C.E O10-2
za 18-1-2020 15.45 veld 1 Kloosterhof Woezik O10-3 Orion O10-6
Poule C                
za 11-1-2020 11.00 veld 1 Kloosterhof Heumen O10-1 Union O10-4
za 11-1-2020 11.15 veld 1 Kloosterhof Alverna O10-1 Orion O10-7
za 11-1-2020 11.30 veld 1 Kloosterhof Unitas’28 O10-1 Heumen O10-1
za 11-1-2020 11.45 veld 1 Kloosterhof Union O10-4 Alverna O10-1
za 11-1-2020 12.00 veld 1 Kloosterhof Unitas’28 O10-1 Orion O10-7
za 11-1-2020 12.15 veld 1 Kloosterhof Heumen O10-1 Alverna O10-1
za 11-1-2020 12.30 veld 1 Kloosterhof Orion O10-7 Union O10-4
za 11-1-2020 12.45 veld 1 Kloosterhof Alverna O10-1 Unitas’28 O10-1
za 11-1-2020 13.00 veld 1 Kloosterhof Orion O10-7 Heumen O10-1
za 11-1-2020 13.15 veld 1 Kloosterhof Union O10-4 Unitas’28 O10-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 11.00 veld 1 Kloosterhof Orion O10-7 Alverna O10-1
za 18-1-2020 11.15 veld 1 Kloosterhof Union O10-4 Heumen O10-1
za 18-1-2020 11.30 veld 1 Kloosterhof Unitas’28 O10-1 Alverna O10-1
za 18-1-2020 11.45 veld 1 Kloosterhof Union O10-4 Orion O10-7
za 18-1-2020 12.00 veld 1 Kloosterhof Heumen O10-1 Unitas’28 O10-1
za 18-1-2020 12.15 veld 1 Kloosterhof Alverna O10-1 Union O10-4
za 18-1-2020 12.30 veld 1 Kloosterhof Orion O10-7 Unitas’28 O10-1
za 18-1-2020 12.45 veld 1 Kloosterhof Alverna O10-1 Heumen O10-1
za 18-1-2020 13.00 veld 1 Kloosterhof Unitas’28 O10-1 Union O10-4
za 18-1-2020 13.15 veld 1 Kloosterhof Heumen O10-1 Orion O10-7
Poule D                
za 4-1-2020 09.00 veld 2 Olympic Unitas’28 O10-2 Beuningse Boys O10-3
za 4-1-2020 09.15 veld 2 Olympic S.C.E O10-4 Woezik O10-4
za 4-1-2020 09.30 veld 2 Olympic Eendracht’30 O10-3 Beuningse Boys O10-3
za 4-1-2020 09.45 veld 2 Olympic S.C.E O10-4 Unitas’28 O10-2
za 4-1-2020 10.00 veld 2 Olympic Woezik O10-4 Eendracht’30 O10-3
za 4-1-2020 10.15 veld 2 Olympic Beuningse Boys O10-3 S.C.E O10-4
za 4-1-2020 10.30 veld 2 Olympic Unitas’28 O10-2 Eendracht’30 O10-3
za 4-1-2020 10.45 veld 2 Olympic Beuningse Boys O10-3 Woezik O10-4
za 4-1-2020 11.00 veld 2 Olympic Eendracht’30 O10-3 S.C.E O10-4
za 4-1-2020 11.15 veld 2 Olympic Woezik O10-4 Unitas’28 O10-2
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 13.30 veld 1 Kloosterhof Woezik O10-4 S.C.E O10-4
za 11-1-2020 13.45 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O10-3 Unitas’28 O10-2
za 11-1-2020 14.00 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O10-3 Woezik O10-4
za 11-1-2020 14.15 veld 1 Kloosterhof S.C.E O10-4 Beuningse Boys O10-3
za 11-1-2020 14.30 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O10-3 Unitas’28 O10-2
za 11-1-2020 14.45 veld 1 Kloosterhof Woezik O10-4 Beuningse Boys O10-3
za 11-1-2020 15.00 veld 1 Kloosterhof Unitas’28 O10-2 S.C.E O10-4
za 11-1-2020 15.15 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O10-3 Eendracht’30 O10-3
za 11-1-2020 15.30 veld 1 Kloosterhof Unitas’28 O10-2 Woezik O10-4
za 11-1-2020 15.45 veld 1 Kloosterhof S.C.E O10-4 Eendracht’30 O10-3
O10 REGIO Finales
za 1-2-2020 11.45#1 veld 3 Olympic Poule A #1 Poule D #1
za 1-2-2020 12.15#2 veld 3 Olympic Poule C #1 Poule B #1
za 1-2-2020 13.00 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer #2
za 1-2-2020 13.00 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2
Wedstrijden o9 TOP                
Poule A                
za 11-1-2020 09.00 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O9-1 Orion O9-1
za 11-1-2020 09.20 veld 1 Kloosterhof De Treffers O9-1 Woezik O9-1
za 11-1-2020 09.40 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O9-1 De Treffers O9-1
za 11-1-2020 10.00 veld 1 Kloosterhof Orion O9-1 Woezik O9-1
za 11-1-2020 10.20 veld 1 Kloosterhof De Treffers O9-1 Orion O9-1
za 11-1-2020 10.40 veld 1 Kloosterhof Woezik O9-1 Beuningse Boys O9-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 14.00 veld 1 Veldschuur Woezik O9-1 De Treffers O9-1
za 18-1-2020 14.20 veld 1 Veldschuur Orion O9-1 Beuningse Boys O9-1
za 18-1-2020 14.40 veld 1 Veldschuur De Treffers O9-1 Beuningse Boys O9-1
za 18-1-2020 15.00 veld 1 Veldschuur Woezik O9-1 Orion O9-1
za 18-1-2020 15.20 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O9-1 Woezik O9-1
za 18-1-2020 15.40 veld 1 Veldschuur Orion O9-1 De Treffers O9-1
Poule B                
za 11-1-2020 09.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O9-2 Woezik O9-2
za 11-1-2020 09.20 veld 2 Veldschuur De Treffers O9-2 vv Trekvogels O9-1
za 11-1-2020 09.40 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O9-2 De Treffers O9-2
za 11-1-2020 10.00 veld 2 Veldschuur Woezik O9-2 vv Trekvogels O9-1
za 11-1-2020 10.20 veld 2 Veldschuur De Treffers O9-2 Woezik O9-2
za 11-1-2020 10.40 veld 2 Veldschuur vv Trekvogels O9-1 Beuningse Boys O9-2
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 11.00 veld 3 Olympic vv Trekvogels O9-1 De Treffers O9-2
za 18-1-2020 11.20 veld 3 Olympic Woezik O9-2 Beuningse Boys O9-2
za 18-1-2020 11.40 veld 3 Olympic De Treffers O9-2 Beuningse Boys O9-2
za 18-1-2020 12.00 veld 3 Olympic vv Trekvogels O9-1 Woezik O9-2
za 18-1-2020 12.20 veld 3 Olympic Beuningse Boys O9-2 vv Trekvogels O9-1
za 18-1-2020 12.40 veld 3 Olympic Woezik O9-2 De Treffers O9-2
o9 TOP Finales
za 1-2-2020 11.15#1 veld 3 Olympic Poule A #1 Poule B #2
za 1-2-2020 11.30#2 veld 3 Olympic Poule A #2 Poule B #1
za 1-2-2020 12.45 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer  #2
za 1-2-2020 12.45 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2
Wedstrijden o9 REGIO                
Poule A
za 11-1-2020 09.00 veld 3 Veldschuur Woezik O9-4 vv Trekvogels O9-2
za 11-1-2020 09.20 veld 3 Veldschuur Union O9-1 AWC O9-4
za 11-1-2020 09.40 veld 3 Veldschuur Woezik O9-4 Union O9-1
za 11-1-2020 10.00 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O9-2 AWC O9-4
za 11-1-2020 10.20 veld 3 Veldschuur Union O9-1 vv Trekvogels O9-2
za 11-1-2020 10.40 veld 3 Veldschuur AWC O9-4 Woezik O9-4
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 16.00 veld 3 Veldschuur AWC O9-4 Union O9-1
za 18-1-2020 16.20 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O9-2 Woezik O9-4
za 18-1-2020 16.40 veld 3 Veldschuur AWC O9-4 vv Trekvogels O9-2
za 18-1-2020 17.00 veld 3 Veldschuur Union O9-1 Woezik O9-4
za 18-1-2020 17.20 veld 3 Veldschuur Woezik O9-4 AWC O9-4
za 18-1-2020 17.40 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O9-2 Union O9-1
Poule B                
za 4-1-2020 11.30 veld 1 Kloosterhof De Treffers O9-3 UHC O9-1
za 4-1-2020 11.45 veld 1 Kloosterhof Union O9-2 Beuningse Boys O9-3
za 4-1-2020 12.00 veld 1 Kloosterhof Woezik O9-3 De Treffers O9-3
za 4-1-2020 12.15 veld 1 Kloosterhof UHC O9-1 Union O9-2
za 4-1-2020 12.30 veld 1 Kloosterhof Woezik O9-3 Beuningse Boys O9-3
za 4-1-2020 12.45 veld 1 Kloosterhof De Treffers O9-3 Union O9-2
za 4-1-2020 13.00 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O9-3 UHC O9-1
za 4-1-2020 13.15 veld 1 Kloosterhof Union O9-2 Woezik O9-3
za 4-1-2020 13.30 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O9-3 De Treffers O9-3
za 4-1-2020 13.45 veld 1 Kloosterhof UHC O9-1 Woezik O9-3
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 13.30 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O9-3 Union O9-2
za 11-1-2020 13.45 veld 2 Veldschuur UHC O9-1 De Treffers O9-3
za 11-1-2020 14.00 veld 2 Veldschuur Woezik O9-3 Union O9-2
za 11-1-2020 14.15 veld 2 Veldschuur UHC O9-1 Beuningse Boys O9-3
za 11-1-2020 14.30 veld 2 Veldschuur De Treffers O9-3 Woezik O9-3
za 11-1-2020 14.45 veld 2 Veldschuur Union O9-2 UHC O9-1
za 11-1-2020 15.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O9-3 Woezik O9-3
za 11-1-2020 15.15 veld 2 Veldschuur Union O9-2 De Treffers O9-3
za 11-1-2020 15.30 veld 2 Veldschuur Woezik O9-3 UHC O9-1
za 11-1-2020 15.45 veld 2 Veldschuur De Treffers O9-3 Beuningse Boys O9-3
Poule C                
za 4-1-2020 11.00 veld 1 Veldschuur Diosa Niftrik O9-1 Beuningse Boys O9-5
za 4-1-2020 11.15 veld 1 Veldschuur Eendracht’30 O9-1 Woezik O9-6
za 4-1-2020 11.30 veld 1 Veldschuur BVC’12 O9-1 Diosa Niftrik O9-1
za 4-1-2020 11.45 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O9-5 Eendracht’30 O9-1
za 4-1-2020 12.00 veld 1 Veldschuur BVC’12 O9-1 Woezik O9-6
za 4-1-2020 12.15 veld 1 Veldschuur Diosa Niftrik O9-1 Eendracht’30 O9-1
za 4-1-2020 12.30 veld 1 Veldschuur Woezik O9-6 Beuningse Boys O9-5
za 4-1-2020 12.45 veld 1 Veldschuur Eendracht’30 O9-1 BVC’12 O9-1
za 4-1-2020 13.00 veld 1 Veldschuur Woezik O9-6 Diosa Niftrik O9-1
za 4-1-2020 13.15 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O9-5 BVC’12 O9-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 13.30 veld 1 Veldschuur Woezik O9-6 Eendracht’30 O9-1
za 11-1-2020 13.45 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O9-5 Diosa Niftrik O9-1
za 11-1-2020 14.00 veld 1 Veldschuur BVC’12 O9-1 Eendracht’30 O9-1
za 11-1-2020 14.15 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O9-5 Woezik O9-6
za 11-1-2020 14.30 veld 1 Veldschuur Diosa Niftrik O9-1 BVC’12 O9-1
za 11-1-2020 14.45 veld 1 Veldschuur Eendracht’30 O9-1 Beuningse Boys O9-5
za 11-1-2020 15.00 veld 1 Veldschuur Woezik O9-6 BVC’12 O9-1
za 11-1-2020 15.15 veld 1 Veldschuur Eendracht’30 O9-1 Diosa Niftrik O9-1
za 11-1-2020 15.30 veld 1 Veldschuur BVC’12 O9-1 Beuningse Boys O9-5
za 11-1-2020 15.45 veld 1 Veldschuur Diosa Niftrik O9-1 Woezik O9-6
Poule D                
za 4-1-2020 13.30 veld 3 Veldschuur Orion O9-5 Woezik O9-5
za 4-1-2020 13.45 veld 3 Veldschuur Overasseltse Boys O9-1 S.C.E O9-3
za 4-1-2020 14.00 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O9-4 Orion O9-5
za 4-1-2020 14.15 veld 3 Veldschuur Woezik O9-5 Overasseltse Boys O9-1
za 4-1-2020 14.30 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O9-4 S.C.E O9-3
za 4-1-2020 14.45 veld 3 Veldschuur Orion O9-5 Overasseltse Boys O9-1
za 4-1-2020 15.00 veld 3 Veldschuur S.C.E O9-3 Woezik O9-5
za 4-1-2020 15.15 veld 3 Veldschuur Overasseltse Boys O9-1 Beuningse Boys O9-4
za 4-1-2020 15.30 veld 3 Veldschuur S.C.E O9-3 Orion O9-5
za 4-1-2020 15.45 veld 3 Veldschuur Woezik O9-5 Beuningse Boys O9-4
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 13.30 veld 3 Veldschuur S.C.E O9-3 Overasseltse Boys O9-1
za 11-1-2020 13.45 veld 3 Veldschuur Woezik O9-5 Orion O9-5
za 11-1-2020 14.00 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O9-4 Overasseltse Boys O9-1
za 11-1-2020 14.15 veld 3 Veldschuur Woezik O9-5 S.C.E O9-3
za 11-1-2020 14.30 veld 3 Veldschuur Orion O9-5 Beuningse Boys O9-4
za 11-1-2020 14.45 veld 3 Veldschuur Overasseltse Boys O9-1 Woezik O9-5
za 11-1-2020 15.00 veld 3 Veldschuur S.C.E O9-3 Beuningse Boys O9-4
za 11-1-2020 15.15 veld 3 Veldschuur Overasseltse Boys O9-1 Orion O9-5
za 11-1-2020 15.30 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O9-4 Woezik O9-5
za 11-1-2020 15.45 veld 3 Veldschuur Orion O9-5 S.C.E O9-3
o9 REGIO Finales                
za 1-2-2020 11.00#1 veld 2 Olympic Poule A #1 Poule D #1
za 1-2-2020 11.00#2 veld 3 Olympic Poule C #1 Poule B #1
za 1-2-2020 11.45 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer  #2
za 1-2-2020 11.45 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2
Wedstrijden o8 TOP                
Poule A                
za 4-1-2020 11.00 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O8-1 AWC O8-2
za 4-1-2020 11.15 veld 3 Veldschuur Woezik O8-1 vv Trekvogels O8-1
za 4-1-2020 11.30 veld 3 Veldschuur AWC O8-1 Beuningse Boys O8-1
za 4-1-2020 11.45 veld 3 Veldschuur AWC O8-2 Woezik O8-1
za 4-1-2020 12.00 veld 3 Veldschuur AWC O8-1 vv Trekvogels O8-1
za 4-1-2020 12.15 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O8-1 Woezik O8-1
za 4-1-2020 12.30 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O8-1 AWC O8-2
za 4-1-2020 12.45 veld 3 Veldschuur Woezik O8-1 AWC O8-1
za 4-1-2020 13.00 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O8-1 Beuningse Boys O8-1
za 4-1-2020 13.15 veld 3 Veldschuur AWC O8-2 AWC O8-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 11.00 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O8-1 Woezik O8-1
za 11-1-2020 11.15 veld 3 Veldschuur AWC O8-2 Beuningse Boys O8-1
za 11-1-2020 11.30 veld 3 Veldschuur AWC O8-1 Woezik O8-1
za 11-1-2020 11.45 veld 3 Veldschuur AWC O8-2 vv Trekvogels O8-1
za 11-1-2020 12.00 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O8-1 AWC O8-1
za 11-1-2020 12.15 veld 3 Veldschuur Woezik O8-1 AWC O8-2
za 11-1-2020 12.30 veld 3 Veldschuur vv Trekvogels O8-1 AWC O8-1
za 11-1-2020 12.45 veld 3 Veldschuur Woezik O8-1 Beuningse Boys O8-1
za 11-1-2020 13.00 veld 3 Veldschuur AWC O8-1 AWC O8-2
za 11-1-2020 13.15 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O8-1 vv Trekvogels O8-1
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
o8 TOP Finales                
za 1-2-2020 10.45#1 veld 2 Olympic Poule A #1 Poule A #3
za 1-2-2020 10.45#2 veld 3 Olympic Poule A #2 Poule A #4
za 1-2-2020 11.30 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer #2
za 1-2-2020 11.30 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2
Wedstrijden o8 REGIO
Poule A                
za 4-1-2020 09.00 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O8-2 Alverna O8-1
za 4-1-2020 09.20 veld 3 Veldschuur Union O8-1 Overasseltse Boys O8-1
za 4-1-2020 09.40 veld 3 Veldschuur Beuningse Boys O8-2 Union O8-1
za 4-1-2020 10.00 veld 3 Veldschuur Alverna O8-1 Overasseltse Boys O8-1
za 4-1-2020 10.20 veld 3 Veldschuur Union O8-1 Alverna O8-1
za 4-1-2020 10.40 veld 3 Veldschuur Overasseltse Boys O8-1 Beuningse Boys O8-2
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 18-1-2020 16.00 veld 2 Veldschuur Overasseltse Boys O8-1 Union O8-1
za 18-1-2020 16.20 veld 2 Veldschuur Alverna O8-1 Beuningse Boys O8-2
za 18-1-2020 16.40 veld 2 Veldschuur Union O8-1 Beuningse Boys O8-2
za 18-1-2020 17.00 veld 2 Veldschuur Overasseltse Boys O8-1 Alverna O8-1
za 18-1-2020 17.20 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-2 Overasseltse Boys O8-1
za 18-1-2020 17.40 veld 2 Veldschuur Alverna O8-1 Union O8-1
Poule B                
za 4-1-2020 11.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-4 BVC’12 O8-1
za 4-1-2020 11.15 veld 2 Veldschuur S.C.E O8-1 De Treffers O8-1
za 4-1-2020 11.30 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-3 Beuningse Boys O8-4
za 4-1-2020 11.45 veld 2 Veldschuur BVC’12 O8-1 S.C.E O8-1
za 4-1-2020 12.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-3 De Treffers O8-1
za 4-1-2020 12.15 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-4 S.C.E O8-1
za 4-1-2020 12.30 veld 2 Veldschuur De Treffers O8-1 BVC’12 O8-1
za 4-1-2020 12.45 veld 2 Veldschuur S.C.E O8-1 Beuningse Boys O8-3
za 4-1-2020 13.00 veld 2 Veldschuur De Treffers O8-1 Beuningse Boys O8-4
za 4-1-2020 13.15 veld 2 Veldschuur BVC’12 O8-1 Beuningse Boys O8-3
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 11.00 veld 2 Veldschuur De Treffers O8-1 S.C.E O8-1
za 11-1-2020 11.15 veld 2 Veldschuur BVC’12 O8-1 Beuningse Boys O8-4
za 11-1-2020 11.30 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-3 S.C.E O8-1
za 11-1-2020 11.45 veld 2 Veldschuur BVC’12 O8-1 De Treffers O8-1
za 11-1-2020 12.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-4 Beuningse Boys O8-3
za 11-1-2020 12.15 veld 2 Veldschuur S.C.E O8-1 BVC’12 O8-1
za 11-1-2020 12.30 veld 2 Veldschuur De Treffers O8-1 Beuningse Boys O8-3
za 11-1-2020 12.45 veld 2 Veldschuur S.C.E O8-1 Beuningse Boys O8-4
za 11-1-2020 13.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-3 BVC’12 O8-1
za 11-1-2020 13.15 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-4 De Treffers O8-1
Poule C                
za 4-1-2020 13.30 veld 1 Veldschuur Eendracht’30 O8-1 Diosa Niftrik O8-1
za 4-1-2020 13.45 veld 1 Veldschuur Heumen O8-1 Woezik O8-2
za 4-1-2020 14.00 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O8-5 Eendracht’30 O8-1
za 4-1-2020 14.15 veld 1 Veldschuur Diosa Niftrik O8-1 Heumen O8-1
za 4-1-2020 14.30 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O8-5 Woezik O8-2
za 4-1-2020 14.45 veld 1 Veldschuur Eendracht’30 O8-1 Heumen O8-1
za 4-1-2020 15.00 veld 1 Veldschuur Woezik O8-2 Diosa Niftrik O8-1
za 4-1-2020 15.15 veld 1 Veldschuur Heumen O8-1 Beuningse Boys O8-5
za 4-1-2020 15.30 veld 1 Veldschuur Woezik O8-2 Eendracht’30 O8-1
za 4-1-2020 15.45 veld 1 Veldschuur Diosa Niftrik O8-1 Beuningse Boys O8-5
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 25-1-2020 13.30 veld 1 Kloosterhof Woezik O8-2 Heumen O8-1
za 25-1-2020 13.45 veld 1 Kloosterhof Diosa Niftrik O8-1 Eendracht’30 O8-1
za 25-1-2020 14.00 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O8-5 Heumen O8-1
za 25-1-2020 14.15 veld 1 Kloosterhof Diosa Niftrik O8-1 Woezik O8-2
za 25-1-2020 14.30 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O8-1 Beuningse Boys O8-5
za 25-1-2020 14.45 veld 1 Kloosterhof Heumen O8-1 Diosa Niftrik O8-1
za 25-1-2020 15.00 veld 1 Kloosterhof Woezik O8-2 Beuningse Boys O8-5
za 25-1-2020 15.15 veld 1 Kloosterhof Heumen O8-1 Eendracht’30 O8-1
za 25-1-2020 15.30 veld 1 Kloosterhof Beuningse Boys O8-5 Diosa Niftrik O8-1
za 25-1-2020 15.45 veld 1 Kloosterhof Eendracht’30 O8-1 Woezik O8-2
Poule D                
za 4-1-2020 13.30 veld 2 Veldschuur Orion O8-4 Woezik O8-3
za 4-1-2020 13.45 veld 2 Veldschuur Overasseltse Boys O8-2 S.C.E O8-2
za 4-1-2020 14.00 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-6 Orion O8-4
za 4-1-2020 14.15 veld 2 Veldschuur Woezik O8-3 Overasseltse Boys O8-2
za 4-1-2020 14.30 veld 2 Veldschuur Beuningse Boys O8-6 S.C.E O8-2
za 4-1-2020 14.45 veld 2 Veldschuur Orion O8-4 Overasseltse Boys O8-2
za 4-1-2020 15.00 veld 2 Veldschuur S.C.E O8-2 Woezik O8-3
za 4-1-2020 15.15 veld 2 Veldschuur Overasseltse Boys O8-2 Beuningse Boys O8-6
za 4-1-2020 15.30 veld 2 Veldschuur S.C.E O8-2 Orion O8-4
za 4-1-2020 15.45 veld 2 Veldschuur Woezik O8-3 Beuningse Boys O8-6
Schema Veld Locatie Team 1   Team 2   Uitslag
za 11-1-2020 11.00 veld 1 Veldschuur S.C.E O8-2 Overasseltse Boys O8-2
za 11-1-2020 11.15 veld 1 Veldschuur Woezik O8-3 Orion O8-4
za 11-1-2020 11.30 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O8-6 Overasseltse Boys O8-2
za 11-1-2020 11.45 veld 1 Veldschuur Woezik O8-3 S.C.E O8-2
za 11-1-2020 12.00 veld 1 Veldschuur Orion O8-4 Beuningse Boys O8-6
za 11-1-2020 12.15 veld 1 Veldschuur Overasseltse Boys O8-2 Woezik O8-3
za 11-1-2020 12.30 veld 1 Veldschuur S.C.E O8-2 Beuningse Boys O8-6
za 11-1-2020 12.45 veld 1 Veldschuur Overasseltse Boys O8-2 Orion O8-4
za 11-1-2020 13.00 veld 1 Veldschuur Beuningse Boys O8-6 Woezik O8-3
za 11-1-2020 13.15 veld 1 Veldschuur Orion O8-4 S.C.E O8-2
o8 REGIO Finales                
za 1-2-2020 10.30#1 veld 2 Olympic Poule A #1 Poule D #1
za 1-2-2020 10.30#2 veld 3 Olympic Poule C #1 Poule B #1
za 1-2-2020 11.15 veld 2 Olympic Verliezer  #1 Verliezer  #2
za 1-2-2020 11.15 veld 1 Olympic Winnaar #1 Winnaar #2