Aankondiging

Algemene ledenvergadering S.C.E

maandag 11 november 2019  –  aanvang 20.00 uur in het clubhuis van S.C.E

Agenda

1   Opening

2   Ingekomen stukken en mededelingen

3   Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2018

4   Contributie vaststelling 2019-2020

5   Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur

6   Bestuursmededelingen

7   Verslag kascontrolecommissie

8   Financieel verslag 2018-2019

9   Begroting 2019-2020

10 Benoeming kascontrolecommissie

PAUZE

11 Bestuursverkiezing:
     Aftredend en herkiesbaar: Ben de Swart, Jos Joosten
     Voor het derde jaar: Berry Aalders
     Voor het tweede jaar: Irene Brongers
     Voor het eerste jaar: Rik Mulders

Conform artikel 9 van de statuten kunnen door tenminste drie stemgerechtigde leden, kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling dienst tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering via een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat te worden overhandigd.

12 Rondvraag

13 Sluiting

Het bestuur van S.C.E hoopt haar leden in grote getale te mogen ontvangen.

Namens, Irene Brongers

De notulen van 2018 zijn in het clubhuis verkrijgbaar.