Aankondiging

Geen Algemene ledenvergadering S.C.E

Beste leden,

Aangezien het coronavirus nog steeds aanwezig is in onze samenleving en de besmettingen nog steeds oplopen vinden wij het opnieuw niet verantwoord om op dit moment een Algemene Ledenvergadering te houden.  Bovendien is er door de corona over het afgelopen jaar weinig tot geen voetbalnieuws te melden. Ons clubhuis is ook over een lange periode gesloten geweest.
Daarom via deze weg een kort verslag over het afgelopen seizoen.  Uiteraard heeft de financiële commissie, welke door en uit de leden is benoemd, het boekjaar 2020/2021 gecontroleerd.

BESTUURSVERSLAG

Club
Het verslagjaar 2020/2021 is een zeer bewogen jaar geweest. Het clubhuis ging door Corona begin oktober 2020 dicht en is nagenoeg het hele seizoen gesloten gebleven. Ondanks alle maatregelen hebben we dit jaar kunnen afsluiten met een klein positief resultaat. Voornaamste reden is dat de uitgaven veel lager zijn uitgevallen dan begroot mede doordat de Gemeente Nijmegen slechts drie maanden huur in rekening heeft gebracht en de KNVB haar bijdrage voor een groot gedeelte van het jaar, niet heeft gevorderd. 

Clubhuis
Als gevolg van de sluiting van het clubhuis hebben we geen positief resultaat kunnen realiseren. Vaste kosten liepen gedurende de sluiting merendeels gewoon door, terwijl er nagenoeg geen opbrengsten waren. Een en ander is gecompenseerd door bijdragen vanuit de overheid in het kader van de TASO-regeling, waar wij gebruik van hebben gemaakt.

Vooruitzicht
Financieel gezond blijven, blijft uiteraard wederom de insteek voor het nieuwe, lopende seizoen. De vooruitzichten zijn nog niet zodanig positief, dat je hier volmondig “ja” op kunt antwoorden. Van alle overheidssteun zullen we gebruik blijven maken om een gedeelte van de vaste kosten gecompenseerd te krijgen. Een belangrijke opbrengst vanuit de Vierdaagse hebben we helaas voor het seizoen 2021/2022 wederom een streep doorheen moeten halen.

Financiële commissie
De financiële commissie heeft alle boeken en bescheiden ingezien en geconstateerd, dat de uitgaven in overeenstemming waren met de daarvoor benodigde bescheiden. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De commissie is zeer tevreden met het behaalde positieve resultaat.  De cijfers verdienen een compliment over het gevoerde beleid in deze moeilijke tijd. De commissie is zeer tevreden met de wijze waarop de penningmeester zijn administratie jaarlijks overlegt en constateert ook inmiddels enkele taken door anderen zijn overgenomen. De commissie heeft verder niets op te merken en wil het bestuur decharge verlenen voor de afgelegde verantwoording over het boekjaar 2020/2021 onder dankzegging voor de aan de  vereniging bewezen diensten.

Namens de financiële commissie, Wout Marcusse, Eric Sluytman, Leander Scheyka

Uiteraard bedanken we weer de vele vrijwilligers, die zich ondanks alle beperkingen, zich voor de club hebben ingezet. We gaan er van uit dat ze ook dit seizoen weer aan de aftrap zullen staan om de club verder te helpen in een ongetwijfeld hectisch jaar. Uiteraard is er gelegenheid om inzage te hebben van de stukken. Maak hiervoor een afspraak met mij.

Namens het bestuur, Berry Aalders, penningmeester