Trots op onze club
Jullie hebben het wellicht al in de kantine gezien: de poster met de tekst “Trots op onze club!” Of de bierviltjes met dezelfde boodschap. Ook heb je misschien afgevraagd wat in vredesnaam “BV Voetbal Nijmegen” is en wat deze vereniging doet. We leggen het even uit! Fair Play en klachtenregeling.
De verenigingen binnen de BV Voetbal Nijmegen (19 clubs) hebben op een tweetal terreinen met elkaar afspraken gemaakt om de sportiviteit op en rond de velden te bevorderen: de Fair Play Campagne en de Bonus Malus Regeling. Onze vereniging doet vanzelfsprekend mee, zij heeft zelfs in de voorbereiding een rol gespeeld.

De Fair Play Campagne
Doel van deze campagne is sportiviteit, acceptatie en respect op en rond het veld te ontwikkelen. Er is een aantal gedragsregels afgesproken waarop spelers, toeschouwers, leiders en trainers/coaches aanspreekbaar zijn.

Die regels zijn

1. Gedraag je altijd en overal sportief
2. Geef het goede voorbeeld
3. Het clubbelang is ook jouw belang
4. Wees zuinig op je eigen spullen en die van een ander
5. Spreek elkaar aan op het gedrag
6. Afspraak is afspraak
7. Houd je aan de spel- en de clubregels
8. Accepteer beslissingen die genomen zijn
9. Behandel iedereen altijd en overal zoals je zelf behandeld wilt worden

Het is de bedoeling dat de leiders deze gedragsregels met de spelers communiceren, dat deze regels gaan leven en dat we erop aangesproken worden als we er ons niet aan houden. Als we zelf het goede voorbeeld geven, kunnen we ook anderen attenderen op de afspraken.

Bonus Malus Regeling
Doel is gezamenlijk front te maken tegen de `verloedering` op en rond de velden. Begeleiders van een team die in de sfeer van sportiviteit en respect bij de tegenstander negatief gedrag ervaren maken hiervan als klacht een melding bij hun eigen wedstrijdsecretaris. De laatste verwerkt de klacht in een standaard-digitaal-format en stuurt dit door naar het meldpunt in casu Sportservice Nijmegen. Het meldpunt handelt al naar gelang de zwaarte van de klacht naar de desbetreffende vereniging. Daarbij gaat het minder om de strafmaatregel als om het bespreekbaar krijgen van het voorval en het voorkomen van een herhaling ervan. Bij achterwege blijven van voldoende medewerking kan de vereniging die het betreft b.v. materieel gestraft worden(malus). Daar staat tegenover dat een vereniging die zich met een opmerkelijke actie in deze positief onderscheidt, ook een materiele beloning kan verwachten (bonus).Straffen voor gele/rode kaarten, voor het staken van wedstrijden en dergelijke zijn expliciet voorbehouden aan de afdeling Tuchtzaken van de KNVB.

Fair Play in Nijmegen
Sportservice Nijmegen vindt dat de sportiviteit op en rond de Nijmeegse sportvelden voor verbetering vatbaar is. Daarom is in Nijmegen de Fair Play Campagne van start gegaan. Met deze Fair Play Campagne wil Sportservice Nijmegen de sportiviteit op en rond de Nijmeegse sportvelden én de instelling van ouders, coaches en sporters verbeteren. Van 2006 tot en met 2008 is fair Play een belangrijk onderdeel van de Belangenvereniging Voetbal Nijmegen: er zijn gedragsregels opgesteld bij 19 Nijmeegse voetbalverenigingen en er is sinds september 2006 een meldpunt om onsportief gedrag op de voetbalvelden door te geven.

Meldpunt ontoelaatbaar gedrag
Met ingang van het seizoen 2006-2007 kunnen klachten van ontoelaatbaar gedrag dat plaatsvindt bij Nijmeegse clubs geregisterd worden door de wedstrijdsecretaris van de vereniging. Óók als u ongewenst gedrag signaleert bij niet-Nijmeegse clubs. Gele/rode kaarten, het staken van wedstrijden en competitie-uitsluiting vallen hier niet onder.

Gedragscode
Voor de Belangenvereniging Voetbal Nijmegen, waar Quick ook aan deelneemt, is een speciale cursus gedragscodes ontwikkeld. De bedoeling is dat in het seizoen 2006-2007 maximaal 10 gedragscodes worden uitgedragen op de Nijmeegse voetbalvelden. Deze 10 gedragscodes zijn voorjaar 2006 gezamenlijk vastgesteld door de 19 participerende verenigingen van de Belangenvereniging Voetbal Nijmegen. De cursus wordt verzorgd door de NCSU en Sportservice Nijmegen.
In december is er weer een bijeenkomst van de 19 clubs van BV Voetbal Nijmegen. Hier worden de (tussen)evaluaties van Fair Play Campagne gepresenteerd. De clubs hebben hun wensen ten aanzien van ondersteuning bij de campagne kenbaar kunnen maken en het wensenlijstje van de clubs wordt als voorstel ingediend voor het programma-aanbod van de BV Voetbal voor 2007. Tijdens de 2e communicatie fase zal door middel van communicatie uitingen de Fair Play campagne verder gepromoot worden.